654 5 0 0

 

 {"name": "黄仓库",

"url": "http://6662ck.com",

"tihuan": "cnzz.com",

"User": "空",

"fenlei": "无码中文$/vodtype/8-#有码中文$/vodtype/9-#日本无码$/vodtype/10-#日本有码$/vodtype/7-#国产视频$/vodtype/15-#动漫$/vodtype/22-#欧美高清$/vodtype/21-",

"houzhui": ".html",

"shifouercijiequ": "0",

"jiequqian": "空",

"jiequhou": "空",

"jiequshuzuqian": "class=\"stui-vodlist__box",

"jiequshuzuhou": "</span>",

"tupianqian": "data-original=\"",

"tupianhou": "\"",

"biaotiqian": "title=\"",

"biaotihou": "\"",

"lianjieqian": "href=\"",

"lianjiehou": "\"",

"sousuoqian": "/index.php/ajax/suggest?mid=1&wd=",

"sousuohou": "&limit=500",

"sousuohouzhui": "/voddetail/",

"ssmoshi": "0",

"sousuoshifouercijiequ": "0",

"jspic": "pic",

"jsname": "name",

"jsid": "id",

"ssjiequqian": "空",

"ssjiequhou": "空",

"ssjiequshuzuqian": "空",

"ssjiequshuzuhou": "空",

"sstupianqian": "空",

"sstupianhou": "空",

"ssbiaotiqian": "空",

"ssbiaotihou": "空",

"sslianjieqian": "空",

"sslianjiehou": "空",

"bfshifouercijiequ": "0",

"bfjiequqian": "空",

"bfjiequhou": "空",

"bfjiequshuzuqian": "class=\"stui-vodlist__detail",

"bfjiequshuzuhou": "</ul>",

"zhuangtaiqian": "class=\"data \">类型:",

"zhuangtaihou": "</p>",

"daoyanqian": "class=\"data\">导演:",

"daoyanhou": "</p>",

"zhuyanqian": "class=\"data\">主演:",

"zhuyanhou": "</p>",

"juqingqian": "style=\"display: none;\">",

"juqinghou": "</p>",

"bfyshifouercijiequ": "0",

"bfyjiequqian": "空",

"bfyjiequhou": "空",

"bfyjiequshuzuqian": "<li",

"bfyjiequshuzuhou": "</li>",

"bfbiaotiqian": "\">",

"bfbiaotihou": "</a>",

"bflianjieqian": "href=\"",

"bflianjiehou": "\""},

 

 

 

最新回复 (5)
 • 0 引用
  做好了我马上用
  19天前 只看Ta 回复
 • 0 引用
  此站点天天换地址,除非你能每天修改。
  19天前 只看Ta 回复
 • 0 引用
  这个站没有选集页,不知道biubiutv怎么识别这种的。
  18天前 只看Ta 收起回复
 • 0 引用
  滑动验证这一步你就过不了,不可能不停的添加cookies啊,多麻烦。另外,轻站的代码也不是你的那种写法啊。
  18天前 只看Ta 收起回复
  qaz1371041: 这个是biubiu自定义规则 网站没有验证
  18天前回复
 • 0 引用
  这是biubiutv的自定义
  16天前 只看Ta 回复
  • 轻创社区 - 有源软件体验中心
   7
     登录 注册
返回